Close
RSS

Média hozzászólások '2007' 'június'

Forrás: MNO, Szerző: Szarka Ágota, Cím: Ötvenhat ötven éve. Mivé lett ötvenhat? Recenzió Stefka István riportkötetéről- 2007. június 29.

A szabadságküzdelmeket nem a lánctalpas tankokkal lehet leverni: azok csak eszközök a szí­v és az ész leigázásához. A legfontosabb, vérre menő harc a géppisztolyok elhallgattatása után az emberek lelkéért folytatódik tovább, akár évtizedekig. Így van ez a magyar forradalommal is. Stefka István újabb, 56-os riportkötete ezt a gyilkos háborút dokumentálja. A sorsokból kirajzolódik a legvidámabb barakk urának, Kádár Jánosnak, és társainak - akik közül ma is jónéhányan meghatározó szerepet játszanak a magyar közéletben - valódi portréja, a mai napig tartó szándékos ködösí­téseken túli valóság. 1956 után az akasztófa mellett a legfőbb fegyver a betű lett. A világfordí­tó eseményeket ellenforradalomként definiálták, a szabadságukért kiálló tömegeket destruktí­v, gyilkos fasiszta csőcselékként állí­tották be. Már 1957-ben megjelent a Fehér könyv, ami célzatosan deheroizálta a forradalmat, a mí­toszrombolás, a kollektí­v bűntudatkeltés szándékával. Valamilyen módon mindenki érintett volt, Magyarország pedig csöndbe burkolózott. A forradalmat a túlélésért elföldelték, még otthon sem beszéltek róla, az unokák már azt sem tudták, hogy történt ilyesmi. Aztán a nyolcvanas években a megalázottak és megnyomorí­tottak, a megdrótozott bokával, arccal a föld felé eltemetettek szelleme kiszabadult a kádár-kori csönd nihiljéből. Az ötvenhatos forradalom emléke, a megtorlás áldozatai és túlélői, a forradalom célkitűzései és szellemisége a rendszerváltoztató idők kovásza lett. A megfélemlí­téssel és hazugságokkal száműzött szabadságharc - leverése után több mint egy emberöltővel - diadalt aratott. A ""ruszkik"" hazamentek, kikiáltották a köztársaságot, és a százmilliókat tönkre tevő vörös csillagnak leáldozott a dicsősége. Ám a győzelem nem hozott békét, nem hozott igazságot. A magyar rendszerváltoztatás - talán 56-nak is köszönhetően - vér nélkül ment végbe, és ennek örülhetünk. De nem csak a megtorlás maradt el, hanem a szembenézés is a kommunista diktatúra bűneivel. 56 kisajátí­tása, átmázolása szinte az első pillanatokban, az újratemetett mártí­r miniszterelnök, Nagy Imre koporsója körül elkezdődött, és a mai napig tart. Stefka István legújabb kötete, ami a magyar krónikás-irodalom legjobb hagyományait követi, ez ellen a felülről gerjesztett folyamat ellen veszi fel a harcot, a maga eszközeivel. Stefka István csak kérdez és riportalanyai elbeszéléséből összeáll a mozaik, a forradalom valódi lelki-szellemi ""portréja"". Felsejlik a rendszerváltozás után is tovább élő kommunista megtorlások ördögi mechanizmusa. A hálózat a forradalom után gőzerővel kezdett épí­tkezni Magyarországon és az emigráció köreiben. 56 szellemét sem tollal, sem fegyverrel nem tudták végleg elpusztí­tani, maradt hát az árulás: lehetőleg mindenkiből ügynököt csinálni, akkor is, ha semmi értelme. De legalább nem tud többé emelt fővel járni... Miért és hogyan kerülnek elő hirtelen egyes ""ügynökök"" aktái - mint például Pokorni János aktája - és miért süllyednek el mások 56-os szerepére, és az azt követő tevékenységére vonatkozó papí­rok? Hogyan jutottunk odáig, hogy az újabb generációk tömegei számára a forradalom nem jelent semmit, s amit tudnak róla, az is torz, jelenkori politikai érdekek által befolyásolt optikán keresztül jut el hozzájuk az állami oktatás kereteiben? Kik szorgalmazzák a mindenáron való ""megbékélést""? Valójában mivel is kellene megbékélni, és főként miért? Stefka István kötetében sok információt találhat erre vonatkozóan is az érdeklődő olvasó. A kötet nem csak 56-ról szól ? a forradalom előzményei és a következmények is kibontakoznak az eseményeket átélő emberekkel készí­tett interjúkból, a témával foglalkozó kutatók, tudósok állásfoglalásaiból. A vértanú szalézi pap, Sándor István testvére meséli el, hogyan zajlott az úgynevezett ""Pártőrségi per"": az egyházi árvaházakban felnevelt, majd kommunista átnevelő táborba internált, és az ÁVH elit gárdájába kényszersorozott fiatalok ügye, akik illegális módon tovább harcoltak a keresztény értékek terjesztéséért. Közülük többet felakasztottak 1953-ban. A túlélők közül sokan 56-osok lettek, a későbbi megtorlás áldozatai. A kötetben megszólalók között van pap, katona, egykori diák, mai történész, elí­télt, meghurcolt vasutas, munkás, orvos. Ismert, és kevésbé ismert arcok. Miért mocskolják a mai napig a mártí­r Tóth Ilona, vagy Mansfeld Péter emlékét? Hogyan lehetséges, hogy a rendszerváltoztatás után 16 évvel egyes meghatározó történész körök ugyanazokat a hazug köztörvényes vádakat ismételgetik, amiket Kádár pribékjei találtak ki az 56-osok lejáratására? A kötetben kibontakozó sorsok közelebb visznek a válaszhoz. Stefka István több mint egy évtizede kutatja, dokumentálja a forradalom eseményeit. A forradalom kitörésének ötvenedik évfordulóján, új könyvében a múlttól a jelenig í­vel? pályán ad képet arról, mi is történt Magyarországgal. Mivé lett, egyáltalán él-e még ötvenhat szelleme. Ahogy mondja, 56 októberében 13 éves volt, közelről látta mi történik a Práter és a Futó utcában. A forradalom igazságának keresése, felmutatása számára éppen ezért hivatás. A Magyar Nemzetben és a lap internetes portálján megjelent, forrásértékű í­rásaiból készí­tett új válogatás - amelyhez előszót Regéczy-Nagy László, utószót pedig Ugró Mikós í­rt - a forradalom ötvenedik évfordulóján nem csak a hősöknek járó méltó tiszteletadás, de figyelmeztetés is mindnyájunknak: a hősök és a hóhérok utódainak egyaránt. (A kötetről bővebb információk a www.kairosz.hu weboldalon olvashatók) Stefka István: Övenhat ötven éve - Mivé lett ötvenhat? Kairosz Kiadó, 2006

Címkék :  MNO